…Co je vlastně flirt? Flirt zahrnuje různé pozornosti. Jejich smysl je také vyvolat zájem protějšku. Dám dárek a očekávám, že dostanu dárek. Ale tím to končí…

Ten, který neflirtuje

Deuteronomium 7,6-11                                    Efezským 5,21-33

1. Není netečný

Milí přátelé, rád bych se s vámi vrátil k našemu „prázdninovému“ tématu: Bůh miluje člověka. Na začátku prázdnin jsme si připomněli, že Boží láska dává našemu životu hodnotu a vitalitu. Je jako vitamín C, který naše tělo nutně potřebuje, ale neumí ho vyrobit. Před dvěma týdny jsme mluvili o tom, že Boží láska se štědře projevuje vůči všem lidem. Je jako slunce, které svítí trvale a nerozlišuje, komu.

Kdybychom s tématem „Bůh miluje člověka“ skončili zde, bylo by to příjemné, ale nebylo to úplné a nebylo by to fér. Jak bychom potom vysvětlili to, co známe z Bible i ze zkušenosti, že Bůh také reaguje na to, co děláme? Četli jsme: „Věz, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh věrný, který zachovává smlouvu a milosrdenství tisícům generací těch, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy, a odplácí tomu, kdo ho nenávidí, do jeho tváře a vyhubí jej.“ (Dt 7,9n) Nebo jinde: „Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“ (Ga 6,7) Pokud by Boží láska měla jen podobu slunce, které trvale a bez výběru svítí všem, nedávaly by tyto texty smysl. Víme přece, že Bůh není netečný.

2. Chce nás zaujmout

Je tedy třeba, abychom v porozumění Boží lásce k člověku šli dál. Ano, Bůh je zásadně a nezrušitelně příznivě nakloněn každému člověku. Proto rozdává mnoho dobrých darů, a to bez výjimky všem lidem. Ale nečiní to – jak říkáváme – „pro nic za nic“. Tyto dary mají jasný smysl: Bůh nás chce zaujmout. Obdaruje a čeká. Boží láska čeká. Všimne si toho ten můj človíček na zemi? Zareaguje?

Zkusme si teď promítnout v paměti, co jsme v uplynulém týdnu od Boha dostali. My někdy umíme lépe tvořit seznamy chybějících věcí, ale zkusme se trochu přemoci. Každý z nás dostal přinejmenším dar dalšího týdne života. Ale každý z nás nepochybně mnohem víc: od každodenního jídla či určité míry sil a zdraví (není to samozřejmé!) … až po splněná přání či nečekaná překvapení… My, kdo jsme byli na sborové dovolené v Českém ráji, jsme dostali úžasné počasí, dobrou vzájemnou pohodu, mnoho hezkých chvil s dětmi… To jsou Boží dary – z lásky. Jak jsme na tyto věci zareagovali?

3. Má naději a čeká

Láska, kterou se projevuje náš nebeský Otec, čeká. Je trpělivá. (1K 13,4) Ví, že my lidské bytosti, máme někdy dlouhé vedení. Má naději. (1K 13,7) Doufá, že dobrý dar kladně odpovíme. Ponechává svobodu. Neznásilňuje, nemanipuluje, nenutí. Láska zůstane láskou jen v prostoru svobody. Jen svobodná odpověď na dar z lásky má hodnotu. Proto nás Bůh nestvořil jako automaty, kteří nemohou jednat jinak než vstřícně. Dal nám právo zůstat lhostejnými nebo i odmítnout. Jak jsme doposud na Boží dary z lásky reagovali?

4. Nezná flirt

Milí přátelé, Bůh se do nás zamiloval. Chce s námi navázat známost. To je smysl jeho darů. Chce nás zaujmout. Ale Bůh neflirtuje. Co je vlastně flirt? Flirt zahrnuje také různé pozornosti. Jejich smysl je také vyvolat zájem protějšku. Dám dárek a očekávám, že dostanu dárek. Ale tím to končí. Nic víc, dál to nepokračuje. Žádný závazek, žádná perspektiva. Tohle Bůh neumí.

Boží pozornosti nám věnované míří dál. Bůh chce naši pozornost zaujmout jednou provždy. „Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.“ (Oz 2,21n) Bůh neumí flirtovat. To jsme se naučili jen my lidé. Láska, kterou nám prokazuje Bůh, je láska na život a na smrt.

5. Nabízí nejen známost, ale společný život

Bůh do této lásky investoval nesmírně mnoho. „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.“ (Ef 5,25-27) Bůh do vztahu s námi investuje víc než jen milé dárky. Bůh člověka zachraňuje. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Tak vážně bere Bůh vztah s námi. Jak vážně to bere my? Neflirtujeme s Bohem? Nejsou to z naší strany jen občasné nezávazné pokusy získat si Boží pozornost trochu účelově?

Boží srdce je docela na naší straně. Proto nemohl přihlížet k tomu, jak hřích devastuje náš život a tlačí nás do záhuby. Proto v Ježíši Kristu podnikl velice drahou záchrannou operaci. Zachraňuje nás. Nabízí nám život. A nyní čeká. Má právo na naši vděčnost. Nenutí nás k ní. Chce však s námi navázat vážnou známost. A přeje si, aby přerostla ve smluvní vztah. Jeho přáním je vztah výlučný a trvalý. Chce s námi žít. Ze své strany zaručuje bezpečí a věrnost. Od nás čeká respekt k jeho slovu. Jeho přikázání vyjadřují hranice, v nichž život s Bohem může dobře fungovat. Společný život má vždy svá pravidla. Je nutno se jim podřídit, ale stojí to za to. Necháme se pro tento smluvní vztah s Bohem získat? To je věc naší volby.

Zůstává nám jedna důležitá otázka. Co se stane, když Bohem nabízený vztah odmítneme? Musíme říct, že tak úplně nevíme. Je možné, že se Bůh vrátí a nabídne jej znovu. Ale nikde to zaručeno není. Je také možné, že naše dnešní šance je jedinečná. (viz Oz 2,10nn) Zde se dostáváme k tomu, čím jsme začínali. Bůh čeká, ale nedolézá, nevnucuje se, není dotěrný. Toho, kdo opakovaně zůstává vůči projevům jeho lásky lhostejný, dříve či později ponechá svému osudu. A žel, ten osud není příznivý. Život bez Boha není možný, protože Bůh je zdrojem života. Jsou tu jen dvě alternativy: buď plný život s Bohem nebo marnost a zánik. Proto platí, že nejen Boží láska je na život a na smrt. Platí také, že naše rozhodování o přijetí či odmítnutí Boží lásky je rozhodování o životě a smrti. Ne proto, že by nás Bůh záměrně chtěl ničit. Ale proto, že takový je prostě řád života. Být ve smluvním a závazném vztahu s tím, kdo nás tak velmi miluje, znamená žít. Odmítnout toho, kdo nás tak velmi miluje, znamená směřovat nevyhnutelně k zániku.

Milí přátelé, Bůh nás zahrnuje mnoha dobrými věcmi. Ale neumí flirtovat. Svou lásku nám nabízí s vážnými úmysly. Jak na ni odpovíme? „Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo, a miluj Hospodina, svého Boha, jej poslouchej a přilni k němu. Vždyť on je tvůj život… (Dt 30,19n)

Kategorie: Novinky