2016-04-17 Apoštol Pavel – Bohem vyvolená nádoba

Daniel Pirkl

Skutky 9:10-31

Skutky 11:19-26

Skutky 15:36-41

Dnešní kázání tedy bude o apoštolu Pavlovi. Ale vlastně nebude ani tak o něm, jako spíše o lidech, kteří Pavla na jeho životní cestě nějakou dobu vyprovázeli, a bez nichž by se Saul z Tarsu nejspíš nikdy nestal apoštolem Pavlem.

Tím prvním, o kom bych dnes chtěl mluvit, je Ananiáš. Vlastně o něm skoro nic nevíme a i v Pavlově životě sehrál poměrně krátkou, zato však důležitou roli. Pavel přichází do Damašku, aby stejně jako v Jeruzalémě pozatýkal učedníky a přívržence Ježíšova učení. Jenže na cestě se nadpřirozeným způsobem potkává se samotným Ježíšem a přichází přitom o znak. Jsou to už tři dny a Ananiáš teď dostává za úkol vyhledat Pavla, vložit na něj ruce a modlit se za něj. Ananiáš ví, kdo Pavel je, a tak předkládá Bohu své obavy. Ten mu však znovu opakuje, že má jít, a současně mu oznamuje, jaké má s Pavlem záměry. (Pokračování textu…)

2014-04-20 Bůh nám rozumí, proto nám žehná

J 20:19-29                                                      Ef 1:3-14

Co je to požehnání? Jak mu rozumíte? Co se vám vybaví jako první? Mně se vždy vybaví vtip Pavla Bosmana. Velmi dobře ilustruje napětí, které někdy vnímám. Obklopeni všedním dnem, neprosto nechápeme, v čem Boží požehnání spočívá. Sem tam ne všechno vychází. Sem tam ne všichni se mnou souzní. Sem tam máme den „blbec“. Nakonec si zcela nevěřícně, s dávkou zklamání a hořkosti, spíše ze zvyku opakujeme: „Jsem požehnaný Boží syn. Jsem požehnaný…“ (Pokračování textu…)

2014-04-13 Bůh nám rozumí, proto nás slyší!

Sk 4:23-31                                                Mt 26:36-44

Jednou se Tomáš ptá Krista: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? (J 14:5)“ Víte, co mu Ježíš odpoví? Vysloví jeden z nejznámějších výroků sám o sobě: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (J 14:6) To jsou Kristova slova tvořící základ letošní velikonoční trilogie. Spolu s vámi chci přemýšlet nad tím, co znamená Ježíš jako cesta, co znamená Ježíš jako pravda, a co znamená jako život.

Dnes budeme přemýšlet nad tím prvním: Já jsem ta cesta. Jít po cestě znamená nechat se vést. Následovat určitý vzor. Položme si otázku: „Co je pro Krista typické? V čem je nám cestou?“ Svým úzkým společenstvím s Otcem. (Pokračování textu…)

2014-05-18 Jak porazit obra

Daniel Pirkl

Efezským 6,10-17                                           1 Samuelova 17

Mezi Izraelem a Pelištejci po dlouhá léta existovalo nepřátelství a příležitostně docházelo k bitvám. Válku popisovanou v tomto textu začali Pelištejci. Zřejmě měli pocit, že mají navrch, a tak shromáždili vojsko a vpadli na Judské území. Izraelskému králi Saulovi nezbylo, než jít nepříteli vstříc. Střetli se v dolině Posvátného stromu.

Byla to zvláštní situace. Na jednom kopci stojí Pelištejské vojsko, na druhé straně Izraelské, a mezi nimi údolí. Zaútočit na nepřítele by znamenalo sestoupit do údolí a dostat se tak do nevýhodného postavení. Ustoupit by znamenalo projevit slabost a dodat tak nepříteli odvahu k útoku. (Pokračování textu…)

2014-03-23 Nespouštějme oči z Ježíše II.

Martin Hambálek

 Židům 12,1-4

 • Slíbil jsem, že budeme pokračovat v přemýšlení a hledání, k čemu nás vybízejí tyto verše z listu Židům 12,1-4.
 • Minule jsem pověděl, že dívat na Ježíše, nespouštět z něj oči znamená zjistit, jak žil Ježíš, o čem mluvil, co konal, koho chválil a koho káral, koho vyhledával.
  A podle jeho vzoru ho následovat, napodobovat. Učit se být připraven na situace, ve kterých byl i Ježíš a hledat stejná nebo podobná řešení jako on. Řekl jsem, že to platí pro tělesný i duchovní rozměr života. (Pokračování textu…)

2014-03-09 Kinder vajíčko za to nestojí!

Martin Tabačan

1Kr 21:1-29                                                                                    1J 2:15-17

Dodnes se stydím, když si vzpomenu na jednu situaci z mého dětství. Zcela přesně ji vystihuje apoštol Jakub. V úvodní kapitole své epištoly píše: „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. (Jk 1:14n)“ Žádostivost. Soudoběji řečeno silná touha. Když jsem byl o něco málo starší než náš Filip, silně jsem zatoužil po „Kinder vajíčku“. (Pokračování textu…)

2014-03-02 Život s nepřítelem

Sk 5:1-11                                                                     Ga 5:13-26

Přemýšleli jste někdy nad otázkou: „Jak se pozná dokonalý muž?“ Nad ní možná přemýšlí ten, kdo hledá životní lásku. Jak na to odpovídá Bible? … „Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. (Jk 3:2)“ Jakub dál pokračuje a mluví o jazyku jako o malém údu, který se může chlubit velkými věcmi (Jk 3:5). Jazykem chválíme Boha, ale také proklínáme lidi (Jk 3:9). Jakub završuje své přemýšlení jasným konstatováním: „Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji. (Jk 3:10)“ (Pokračování textu…)

2014-02-16 Skrytá tvář krádeže

Martin Tabačan

2Te 3:6-15                                                          Ef 4:28

Jako vedoucí dorostu jsme měli touhu připravovat hry, které si děti nejen zahrají, ale také je prožijí jako skutečnost. A tak se stalo, že jsme na jedné víkendové akci učili děti krást. Bylo to v Havlíčkově Borové. Děti pátraly po odkazu jistého Maxmiliána. Během víkendu zjistili, že odkaz je ukryt v jeho lodním kufru. Ale lodní kufr nikde.

V závěru hry jsme šli na zdánlivě neškodnou návštěvu místního muzea. Během prohlídky jsme došli do místnosti, kde jsme na hledanou bednu narazili. (Pokračování textu…)

2014-02-09 Srdce pro druhou šanci

Martin Tabačan

J 8:2-11                                                      1K 6:12-20

Nevěra. Anebo, jak čteme v Desateru: „Nesesmilníš!“ Zřejmý Boží příkaz. Možná tak zřejmý, až pro jeho zřejmost sami nevidíme, co všechno sám o sobě zahrnuje. Bůh tímto přikázáním staví STOP:

 • Všemu sexu mimo manželství (vč. předmanželského)

 • Pornografii, masturbaci i tzv. vlhkým snům

 • Praktikované pokřivené sexualitě (homosexualita, pedofilie, zoofilie atd.)

 • Žádostivému pohledu a stejně tak i na druhé straně vyzývavosti

 • Dvojsmyslným vtipům

 • Nepřijetí, že jsem singl apod. (Pokračování textu…)

2014-01-19 Nespouštějme oči z Ježíše I.

Martin Hambálek

Texty ke čtení:

 • Lukáš 1,30-35 zvěstování Marii o narození Ježíše
  Matouš 3,1-2.11-17 Ježíšův křest a sestoupení DSV
  Skutky 2,36-39 co máme dělat?
 • Otevřeme si Židům 12,1-4.
  Mnozí velmi dobře známe tento text: Hleďte, dívejte se na Ježíše. Tento verš zní velmi vznešeně
  a naléhavě, může se však stát také pouhou křesťanskou frází. Velmi mně oslovil překlad Bible 21: Nespouštějme oči z Ježíše. Začal jsem přemýšlet o jeho významu, nechal jsem Písmo, aby ke mně mluvilo. (Pokračování textu…)