Martin Hambálek

Texty ke čtení:

 • Lukáš 1,30-35 zvěstování Marii o narození Ježíše
  Matouš 3,1-2.11-17 Ježíšův křest a sestoupení DSV
  Skutky 2,36-39 co máme dělat?
 • Otevřeme si Židům 12,1-4.
  Mnozí velmi dobře známe tento text: Hleďte, dívejte se na Ježíše. Tento verš zní velmi vznešeně
  a naléhavě, může se však stát také pouhou křesťanskou frází. Velmi mně oslovil překlad Bible 21: Nespouštějme oči z Ježíše. Začal jsem přemýšlet o jeho významu, nechal jsem Písmo, aby ke mně mluvilo.
 • Co znamená nespustit oči z Ježíše? Nový zákon nám předkládá jakousi mozaiku Ježíšova života, jeho činů a slov. Dnes jsou známé osobnosti pronásledovány na každém kroku. Máme snad Ježíšovi také aplaudovat jako nějaké superstar? „Tak tohle bylo opravdu dobré, Ježíši!“ To by bylo hodně málo. Všechny novozákonní příběhy jsou pro nás zapsány, abychom se podle nich učili žít, jednat i mluvit.
  A nejsou to příběhy ledajaké. Mají svůj pozemský i nadpozemský, nadpřirozený rozměr. Jsou určitým vzorem chování křesťanů a církve a také ukázkou Božího jednání s člověkem.
 • Dívat se na Ježíše, nespustit z něj oči znamená zjistit, jak žil Ježíš, co se dělo s Ježíšem, o čem mluvil, co konal, koho chválil a koho káral, koho vyhledával. A podle jeho vzoru ho následovat, napodobovat. Učit se být připraven na situace, ve kterých byl i Ježíš a hledat stejná nebo podobná řešení jako on. Platí to pro tělesný i duchovní rozměr života.
 • Není to troufalé? Jeden z biblických pojmů říká, že můžeme tzv. být v Kristu (ap. Pavel, 1.Kor.5,17). Cokoliv se děje s Kristem, děje se se mnou.

Je to, jako bychom skládali mozaiku svého života podle vzoru z evangelií.

 • Na Ježíšovi vidím 6 základních kamenů této mozaiky: Ježíšovo narození, křest, naplnění Duchem svatým, jeho svatý život, ukřižování, vzkříšení. Nespouštějme oči z Ježíše a následujme ho.

1) Je třeba se s Ježíšem narodit.

 • Jak následovat Ježíše v tomto bodě? Je zde několik protikladů, ale i shod. Je pravdou, že nemůžeme na sobě zopakovat Ježíšovo narození z panny. Ale máme-li být v Kristu, pak je třeba se znovu-narodit, narodit se z Ducha. Marii anděl pověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a sláva nejvyššího tě zastíní.“ Nikodém od Ježíše slyšel: „Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodí z Ducha, je duch.“ (Jan 3,6).
 • Nicky Gumbel říká, že Ježíš je jediným člověkem, který se rozhodl, že se narodí. Udělal to takto: „Sám sebe zmařil, přijal bytí služebníka.“ (Filip. 2,7). Člověk se pro duchovní znovu-narození, znovuzrození také musí rozhodnout. Je třeba se rozhodnout odložit svou hříšnou podstatu a obléci nového člověka, který je pak „v Kristu“. Pro Ježíše bylo narození ponížením, omezením jeho božství, krok z nebe dolů. Pro člověka je znovuzrození otevřením netušených obzorů, krokem nahoru k nebi.
 • Když se „v srdci zasažené“ zástupy ptaly o Letnicích v Jeruzalémě Petra a učedníků „co máme dělat?“ – zněla odpověď: Obraťte se, udělejte pokání=vyznejte své hříchy a přijměte odpuštění. Tedy – znovu se naroďte z Ducha.
 • Je to i tvá zkušenost, už jsi prožil znovuzrození z Ducha svatého? Pokud ano, zkus občas zavřít oči, ztišit se a v myšlenkách se vrátit k této zkušenosti. Připomenout si okolnosti. Kdo u toho byl přítomen? Kde to bylo? Co mně vlastně přimělo k rozhodnutí? Mohlo to být před týdnem nebo už hodně dávno. Na tom nezáleží, zkus vnitřně obnovit zkušenost znovuzrození.
 • Pokud jsi toto rozhodnutí ještě neudělal/a, dnes tě k němu zvu. Jestliže vnímáš, že PB k tobě mluví, volá tě a zve tě, abys byl novým člověkem (a ujišťuji tě, že takové volání člověk nepřeslechne, může ho odmítnout, ale ví o něm) – pokud toto vnímáš, pak po bohoslužbě chci s tebou mluvit.

Je třeba se s Ježíšem duchovně narodit.

2) Je třeba se s Ježíšem nechat pokřtít.

 • O tom, jaký má význam křest, slyšíme při každém křestním shromáždění. Řecké slovo „pokřtít“, být pokřtěn, znamená ponořit, být ponořen. Duchovně tomu rozumíme – být ponořen do Krista a nechat symbolicky smýt svůj hříšný život. Z vody pak vystupujeme očištěni, obmyti.
 • Potřeboval Ježíš, aby byl pokřtěn? Na první pohled se zdá, že ne, tak to vyslovil i Jan Křtitel. Ježíš ale chtěl „naplnit všechnu spravedlnost“, tak zní řecký text. Ježíš nepotřeboval očištění, obmytí od svých hříchů. Byl „podoben člověku ve všem, kromě hříchu“. Ježíšův křest je tak výrazem hlubokého ztotožnění se s člověkem. Vnímám také, že Ježíš toužil po jakémsi novém ponoření, vnoření do Otce. Křtem vyjádřil také veřejně zástupné pokání za hřích celého světa, který byl na něj později vložen na kříži. A do světa lidského (který tehdy nerozuměl) i do světa duchovního (který rozuměl velmi dobře) Ježíš vyhlásil: Naplňuji Otcovu vůli, naplňuji všechnu spravedlnost, od tohoto okamžiku přijímám veřejně Boží cestu za svou.
 • Křtem vyhlašujeme i my do světa pozemského (našim rodičům, sourozencům, přátelům, bratrům
  i sestrám) i duchovního (andělům i satanovi a démonům): Jsem ponořen do Krista, jemu patřím. A sám sebe ujišťujeme, že staré věci pominuly a všechno je nové. Křtem přijímáme veřejně křesťanskou cestu za svou.
 • Zvu každého, kdo je pokřtěn, aby v myšlenkách, na modlitbě, duchovním zrakem znovu prožil svůj křest. Snadnější to mají ti, kteří byli pokřtěni na základě vlastního rozhodnutí a ponořením (nejlépe do vod Jordánu). A ty z vás, kdo ke křtu směřujete, kdo o něm uvažujete nebo se na něj připravujete, chci povzbudit. Nespouštějte oči z Ježíše, do kterého budete ve křtu ponořeni. Proste Pána, aby vám dal ochutnat něco z ohromné škály svých požehnání.

 3) Je třeba se nechat spolu s Ježíšem naplnit Duchem svatým.

 • Křesťané napříč staletími, denominacemi i kontinenty se provinili a proviňují tím, že z požehnání Ducha svatého udělali problém Ducha svatého.
 • Ježíš nám v Janově evangeliu říká: Jan 16,13-15. Duch svatý je ten, kdo má křesťana utěšovat, pomáhat mu, učit ho co a jak dál. Učedníci po Ježíšově smrti a vzkříšení nevěděli, co dál. Ani po Ježíšově nanebevzetí si nevěděli rady. A pak přišly Letnice, vylití Ducha a najednou Petr káže
  a zástupy se obracejí. Učedníci uzdravují, kážou, organizují církev, vysílají misionáře. Prospělo, když byl Duch svatý poslán.
 • Ježíš nepotřeboval, aby byl speciálně naplněn, pokřtěn Duchem svatým. Přesto nechal nebeský Otec, možná na znamení důležitosti a na znamení nebeské jednoty, sestoupit Ducha v podobě holubice na Božího Syna. A v tomto okamžiku Otec také promluvil. Celá Boží Trojice se sešla v tuto chvíli na břehu Jordánu v jednotě. Žádná Boží osoba nebyla opomenuta.
 • Ježíš nereagoval způsobem – já nepotřebuji toto znamení, vždyť já mám Ducha svatého. Měl by jistě pravdu. Ježíš také nezačal pod vlivem Ducha prorokovat, nezačal mluvit jinými jazyky. Víte, co následuje?
 • Luk 4,1-2a: „Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel.“ Teprve pak zahájil svou službu, poté, co plný Ducha obstál v pokušení. Kázal, uzdravoval, vyučoval učedníky, chodil mezi celníky a nevěstky, vymítal démony, převracel obchodníkům stoly tam, kde neměly být. U Jordánu to bylo vystrojení a potvrzení do služby. Zjevné, veřejné, zaznamenatelné vyhlášení do světa pozemského i pro duchovní mocnosti.
 • Učedníci až po Letnicích vstoupili do podobné služby. Byli plní Ducha svatého. I my potřebujeme tuto plnost. Bez nadpřirozené pomoci Ducha svatého si často nevíme rady, jak dál. Setkáváme se s lidmi, kterým chceme sloužit, a ono to nějak nejde. Žijeme v době, která je naprosto zmatená. Nepotřebujeme snad duchovní rozpoznávání situací? Dotyky Ducha potřebujeme jako jednotlivci i jako sbor.
 • Usilujme o růst ovoce Ducha v našich životech a učme se podle nich jednat. Ovoce Ducha, to není jen dobré chování, dobrá morálka. Jsou to nadpřirozené zásahy do našich charakterů.
 • Usilujme i o dary Ducha svatého podle rady apoštola Pavla z 1. Korintským a užívejme je ve službě pro bratry a sestry, pro sebe i pro naše okolí.
 • Ve zjevení sv. Jana se v listech sedmi církvím několikrát opakuje: „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ Začněme intenzivně ladit svůj přijímač na frekvenci Ducha svatého. Někdy je to signál tichý, jindy hodně hlasitý. Důležité je být ve spojení.
 • Nespouštějme oči z Ježíše. Je třeba se s Ježíšem narodit z Ducha, projít zkušeností a vodou křtu
  a otevřít se Duchu svatému, aby nás trvale naplňoval svou přítomností. Amen.