Neděle 16.6.2019

Téma: DAVID POMAZÁN NA KRÁLE

Text: 1. Samuelova 16

Veršíček: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Žalm 139,1-2

Neděle 9.6.2019

Téma: SAUL – NEPOSLUŠNOST, ZAVRŽENÍ

Text: 1. Samuelova 15

Veršíček: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. 5. Mojžíšova 8,6

Neděle 2.6.2019

Téma: SAUL POMAZÁN ZA KRÁLE

Text: 1. Samuelova 7-10

Veršíček: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. 5. Mojžíšova 8,6

Neděle 26.5.2019

Téma: SAMUEL

Text: 1. Samuelova 1-3

Veršíček: Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. 1. Samuelova 2,2  

Neděle 5.5.2019

Téma: SAMSON

Text: Soudců 14-16

Veršíček: Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Izajáš 40,31

Neděle 7.4.2019

Téma: DEBÓRA A BÁRAK

Text: Soudců 4+5

Veršíček: Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. Izajáš 12, 2b

Neděle 31.3.2019

Téma: LEST GIBEÓŇANŮ

Text: Jozue 9

Veršíček: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. List Jakubův 1,5

Neděle 24.3.2019

Téma: AKÁN A AJ

Text: Jozue 7-8

Veršíček: Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Přísloví 26, 13

Neděle 3.3.2019

Téma: BILEÁM

Text: Numeri 22

Veršíček: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. Přísloví 1,33

Neděle 24.2.2019

Téma: CESTA POUŠTÍ – MOJŽÍŠOVA SMRT

Text: Numeri 20+21

Veršíček: Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Timoteovi 2,13

Neděle 17.2.2019

Téma: CESTA POUŠTÍ – VYSLÁNÍ ZVĚDŮ, KÁLEB A JOZUE, REPTÁNÍ LIDU.

Veršíček: To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal,  zda milujete Hospodina, svého Boha,  celým svým srdcem a celou svou duší. 
4. Mojžíšova 13,4 

Neděle 20.1.2019

Téma: ZLATÉ TELE

Text: Exodus 32

Veršíček: Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha. Jozue 23,11

Neděle 13.1.2019

Téma: DESATERO, PŘIKÁZÁNÍ 5-10

Text: Exodus 20

Veršíček: Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Exodus 20,12

Neděle 6.1.2019

Téma: DESATERO, PŘIKÁZÁNÍ 1-4

Text: Exodus 20,1-11

Veršíček: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Ex 20, 2a-3

Neděle 9.12.2018

Téma: IZRAEL V MAŘE, ÉLIMU A V POUŠTI SÍNU

Text: Exodus 15-16

Veršíček: Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1. Korintským 10,13b

Neděle 18.11.2018

Téma: PŘECHOD PŘES RUDÉ MOŘE, MIRIAM

Text: Exodus 14

Veršíček: Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Exodus 14,13a

Neděle 4.11.2018

Téma: MOJŽÍŠ – EGYPTSKÉ RÁNY (PRVNÍ AŽ DEVÁTÁ)

Text: Exodus 7-10

Veršíček: Blaze člověku, který se stále bojí Boha , ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. Přísloví 28,14

Neděle 21.10.2018

Téma: MOJŽÍŠOVO POVOLÁNÍ, ÚKOL, NÁVRAT

Text: Exodus 2,23-4,20

Veršíček: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Izajáš 41,10

Neděle 14.10.2018

Téma: MOJŽÍŠ – VRAŽDA, ÚTĚK, SVATBA

Text: Exodus 2,11-22

Veršíček: Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu. Židům 11,25

Neděle 7.10.2018

Téma: JOSEF – DRUHÉ SETKÁNÍ S BRATRY, JÁKOB DO EGYPTA

Veršíček: Dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Žalm 23,6

Neděle 30.9.2018

Téma: JOSEF – PRVNÍ SETKÁNÍ S BRATRY

Text: Genesis 42

Veršíček: Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1. Tesalonickým 5,15

Neděle 23.9.2018

Téma: JOSEF VYKLÁDÁ FARAONOVY SNY

Text: Genesis 41

Veršíček: Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2. Paralipomenon 16,9

Neděle 16.9.2018

Téma: JOSEF U POTÍFARA A VE VĚZENÍ

Text: Genesis 39 a 40

Veršíček: Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!? Genesis 39,9b

0 komentářů

Napsat komentář