Neděle 17.6.2018

Téma: JOSEF VE VĚZENÍ

Text: Genesis 39-40

Veršíček: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Žalm 23,4

Neděle 3.6.2018

Téma: JOSEFOVY SNY, JOSEF PRODÁN DO EGYPTA

Text: Genesis 37

Veršíček: Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1

Neděle 27.5.2018

Téma: JÁKOB – SLUŽBA U LÁBANA

Text: Genesis 29-30

Veršíček: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

Neděle 13.5.2018

Téma: JÁKOB A EZAU – PRODÁNÍ PRVOROZENSTVÍ, POŽEHNÁNÍ JÁKOBOVI

Text: Genesis 25+27

Veršíček: Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Efezským 4, 25a

Neděle 6.5.2018

Téma: NAMLOUVÁNÍ REBEKY

Text: Genesis 24

Veršíček: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16,3

Neděle 22.4.2018

Téma: OZNÁMENÍ IZÁKOVA NAROZENÍ

Text: Genesis 17,15-22

Veršíček: Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro

mne něco nemožného? Jeremjáš 32,27

Neděle 15.4.2018

Téma: ABRAHAM – NÁVŠTĚVA ANDĚLŮ, SODOMA, ZÁCHRANA LOTA

Text: Genesis 18,16-19,29

Veršíček: Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Přísloví 5, 21 (Bible 21)

Neděle 25.2.2018

Téma: PAVEL V CESAREJI

Text: Skutky 24

Veršíček: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 4, 7b

Neděle 11.2.2018

Téma: PAVEL V JERUZALÉMĚ

Text: Skutky 21,27 – 23,11

Veršíček: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Matouš 10,32

Neděle 21.1.2018

Téma: AKVILA A PRISCILLA

Text: Skutky 18,1-11

Veršíček: Neboj se, mluv a nemlč! Skutky 18,19b

Neděle 14.1.2018

Téma: ŽALÁŘNÍK VE FILIPECH

Text: Skutky 16,16-40

Veršíček: Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Římanům 10, 13

Neděle 7.1.2018

Téma: PAVLOVA DRUHÁ MISIJNÍ CESTA

Text: Skutky 16

Veršíček: Bojuj dobrý boj víry! 1. Timoteovi 6,12a

Neděle 17.12.2017

Téma: PAVLOVA PRVNÍ MISIJNÍ CESTA

Text: Skutky 13-14

Veršíček: Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Skutky 14,15b

Neděle 10.12.2017

Téma: OBRÁCENÍ SAULA

Text: Skutky 9,1-25

Veršíček: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14, 6

Neděle 12.11.2017

Téma: ŠTĚPÁN

Text: Skutky 6,18-8,2

Veršíček: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jakub 1,12

Neděle 5.11.2017

Téma: ANANIÁŠ A SAFIRA

Text: Skutky 4,32-5,11

Veršíček: Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

Neděle 22.10.2017

Téma: UZDRAVENÍ CHROMÉHO. PETR A JAN PŘED RADOU.

Veršíček: V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni! Skutky 4,12

Neděle 15.10.2017

Téma: LETNICE – VYLITÍ DUCHA SVATÉHO

Text: Skutky 2

Veršíček: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7

Neděle 8.10.2017

Téma: NANEBEVSTOUPENÍ

Text: Skutky 1,1-14

Veršíček: Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Skutky 1,11b

Neděle 1.10.2017

Téma: ZJEVENÍ U TIBERIADSKÉHO JEZERA

Text: Jan 21, 1 – 19

Veršíček: Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103, 10

Neděle 24.9.2017

Téma: DVA DO EMAUZ, NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ

Text: Lukáš 24, Jan 20

Veršíček: Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. Jan 20,29b

Neděle 17.9.2017

Téma: FARIZEUS A CELNÍK

Text: Lukáš 18,9-14

Veršíček: Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 18, 14b

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *