Jako společenství věříme, že jsme součástí velké Boží rodiny a je Boží vůlí, abychom projevovali zájem jedni o druhé a to i napříč národy a mohli tak okusit i věcí budoucích.

Zjevení 7,9 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.

Navzájem se chceme povzbuzovat a naplňovat následující body:

  • Očekávat a modlit se za vyslání nových služebníků a nová místa pro službu.

Skutky 13,2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.

Matouš 28,19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

  • Pomáhat finanční i praktickou pomocí.

2. Korintským 8,1-5 Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost, s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám.

2. Korintským 8,13-14 Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně: váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku, tak nastane vyrovnání.

  • Aktivně sledovat dění ve světě, modlit se za potřebné a pronásledované.

Židům 13,3 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi, pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Jedním z hlavních projektů, na kterém se jako společenství Archy podílíme, je podpora křesťanského dětského domova na Ukrajině. Čtěte více ….

0 komentářů

Napsat komentář